30 Temmuz 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27304

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Yalova Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez (YÜSEM): Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’de çalışma alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek, Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programlar dışında eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar  düzenlemek suretiyle toplumun tüm kesimlerine iş bulma imkânı sağlayacak yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör ve ulusal veya uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak,

             b) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi, yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             c) YÜSEM’in amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak,

             ç) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere ve toplumun diğer kesimlerine hızla gelişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak,

             d) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, yurt içi ve yurt dışında istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,

             e) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

             f) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

             g) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek,

             ğ) Toplumun her kesimine yeteneklerine göre hayat boyu meslekî eğitim imkânı sağlamak, meslek kazandırmak ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek; Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde  görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kuruluna katılabilir, ancak oy kullanamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (2) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

             b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

             c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,

             d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

             e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,

             f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş öğretim elemanından oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; her fakülte, yüksekokul, enstitü ve Rektörlüğe bağlı bölümler tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine onbeş günde bir toplanır. Acil durumlarda olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

             b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,

             c) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

             ç) Merkezin bütçesini hazırlamak,

             d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite ile ortak-eğitim protokolü imzalamış sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret kuruluşları temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

             (2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.