PROGRAMIN DAYANAĞI:
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının f 4/08/2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN SEVİYESİ: En az lisans mezunu bireyler için hazırlanmıştır.
(2017/10090 Karar Sayılı Yönetmeliğin; Kuruculara ve Personele İlişkin Geçiş Hükümleri Geçici Madde 1' e istinaden 01/08/2018 tarihine kadar Önlisans Mezunları Başvuru yapabilir.)

PROGRAMIN AMAÇLARI:
Bu program ile kursiyerlerin;
1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,
2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,
3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri 
4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,
5. öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri 
6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri 
7. Personel is planı hazırlamaları 
8. Sosyal etkinlikleri planlamaları 
9. Barınma hizmetini mevzuata uygun okarak yürütmeleri 
10. Saölıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,
I I .   Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları 
12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım icin gerekli ortamları oluşturmaları
13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum ici ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,
16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,
17. Aile ile is birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,
18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları.
19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
20. Protokol kurallarmı açıklamaları 
21 .    Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,
22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları 
23. Adabımuaşerete uygun davranış sergilemeleri 
24. Mesleki etik kurallarına uymaları,
25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
I.      Bu program; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi. beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.
2. Program uygulanmasında; anlatım, problem cözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uyguianacaktır.
3. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir.
4. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta;- mevzuat ve sigorta bilgisi için
 
Hukuk alanında lisans mezunu bir (l), yönetim, protokol ve yazışma kuralları konuları için Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve İşletme alanında en az lisans mezunu bir (l), çocuk. ergen, genç ve aile, mesleki gelişim adap ve etik konuları için Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az lisans mezunu bir (l), e-yurt modülü konuları için Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri alanı en az lisans mezunu bir (l), barınma ve beslenme hizmetleri konuları için Aile Tüketici Bilimleri, Ev Ekonomisi ve Aile Ekonomisi ve Beslenme alanı en az lisans mezunu bir (l), güvenlik konuları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip en az lisans mezunu bir (l) eğiticinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
A- Mevzuat Bilgisi (20 Ders Saati-Online)

1- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuatı
a) Özel Öğretim Kurumları Kanunu
b) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
c) Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
d) Standart Yönergesi
2- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
3- Yangın Mevzuatı
4- Konaklama Pansiyon Mevzuatı
B- Yurt Yönetimi (30 Ders Saati-Online)
1- Yönetim ve Liderlik
2- İnsan İlişkileri ve İletişim
3- Yöneticilik ve Motivasyon
4- Kriz ve Risk Yönetimi
5- Zaman Yönetimi
6- Yöneticilik ve Planlama
a) Personel İş ve İşlmeleri
b) Personel İş Planı Hazırlama
c) Öğrenci İşleri
ç) Sosyal Etkinliklerin Planlanması
d) Bütçe Yönetimi
7- Reklam ve İlan 
8- Medyayla İlişkiler
9- Halkla İlişkiler
C- Barınma ve Beslenme Hizmetleri (20 Ders Saati-Online)
1- Barınma Hizmetleri
2- Sağlıklı Beslenme Hizmetleri
3- Temizlik ve Hijyen
4- Kişisel Bakım
D- Güvenlik (15 Ders Saati-Örgün)
1- İş Sağlığı ve Güvenliği
2- Kurum İçi ve Çevre Güvenliği
3- Yangın ve Deprem Güvenliği
4- Sigorta İşlemleri
E- Çocuk, Ergen, Genç ve Aile (20 Ders Saati-Online)
1- Çocuk, Ergen ve Genç Psikolojisi
2- Çocuk, Ergen ve Gençle İletişim
3- Aile ve İletişim
4- Aile ve İşbirliği
5- Çocuk, Ergen ve Genç Rehberlik Hizmetleri
6- Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
F- Protokol ve Yazışma Kuralları (10 Ders Saati-Online)
1- Protokol Kuralları
2- Yazışma Kuralları
G- E-YURT Modülü (5 Ders Saati) - Online
Ğ- Mesleki Gelişim, Adab ve Etik (10 Ders Saati-Online) 

1- Adabımuaşeret kuralları
2-Mesleki Etik
3-Mesleki Gelişim

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR
Eğitim süresince kursiyerlerin gelişimini izlemeye yönelik, her modül için izleme sınavları yapılacaktır. 
Ayrıca kurs sonunda kurs bitirme sınavı yapılacaktır. 
Kurs bitirme sınavı 100 üzerinden değerlendirilerek bu sınavdan 70 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır.

EN ÇOK TALEP GÖREN EĞİTİMLERİMİZİ İNCELEDİNİZ Mİ?